Wedstrijdreglement

De wedstrijd “Win een The Voice ticket” wordt u aangeboden door de onderneming Haier Benelux n.v., Lenniksebaan 451, 1070 Anderlecht, de “organisator” genoemd.
De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met een leeftijd van minimum 18 jaar op het moment van deelname met uitzondering van het personeel van Haier Benelux n.v. en hun gezinsleden. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.
A. De te winnen prijzen: 6 x 20 duotickets voor de liveshows van The Voice van Vlaanderen. Deze prijs wordt hem/haar bevestigd per e-mail. Deze prijs kan niet worden omgeruild in geld.
B. De te winnen prijzen: 50 duotickets voor een privéconcert met de 4 finalisten van The Voice van Vlaanderen. Deze prijs wordt hem/haar bevestigd per e-mail. Deze prijs kan niet worden omgeruild in geld.
Er wordt slechts één prijs toegekend per adres per show. De prijs wordt toegekend aan de deelnemer met een tijdig ingediend en volledig correct ingevuld wedstrijdformulier en het hoogste puntenaantal. Bij gelijke stand wordt de winnaar gekozen op basis van het antwoord op de schiftingsvraag dat zoveel mogelijk het juiste antwoord benadert. De prijzen zijn niet omzetbaar in geld, ook niet gedeeltelijk en zijn niet overdraagbaar aan derden. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs als hij niet binnen de 10 dagen na bekendmaking zijn volledige gegevens heeft doorgestuurd naar info'apenstaart'haierwedstrijd.be.
De wedstrijd is zonder aankoopverplichting, maar deelnemers aan de wedstrijd om tickets voor de liveshow te winnen die een geldig aankoopbewijs van aankoop van een Haier product kunnen opladen bij hun deelname krijgen extra punten. Het Haier product moet in de periode van 09/09/2017 en 05/12/2017 aangekocht worden. Het aangekochte Haier product kan geregistreerd worden tot 05/12/2017 23:59u.
Een geldig aankoopbewijs is een kassabon of factuur met daarop de aankoopdatum, commerciële code van het toestel en de adresgegevens van de deelnemende handelaar duidelijk vermeld. Bestelbonnen en leveringsbonnen gelden niet als aankoopbewijs.
De kosten voor deelname aan de wedstrijd (internetaansluiting, …) zijn volledig voor rekening van de deelnemer en kunnen in geen geval teruggevorderd worden van de organisator.
Door hun deelname aan de wedstrijd geven de winnaars stilzwijgend toestemming tot de publicatie van hun naam en hun identificatie als winnaars op Haierwedstrijd.be.
Over het verloop van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaar wordt noch schriftelijk noch per telefoon overlegd. Typ- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting van de organisator ook. De aanduiding van de winnaars is definitief. In geval van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. een script, fictieve personen, fictieve email adressen, ...) behoudt de organisator zich het recht voor deze deelnemer uit te sluiten van deze en andere wedstrijden.
De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. Hij kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
De persoonsgegevens die de organisator verzamelt over de deelnemers of n.a.v. het feit van hun deelname, vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gegevens kunnen worden verwerkt voor de afhandeling van deze wedstrijd en zonder hun toelating worden deze gegevens niet gebruikt voor direct marketing doeleinden.
Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken te Brussel.
Start de quiz »